Garantibesked


ES Chimney System GmbH


Am Wall 113, 28195 Bremen, DeutschlandI. General

Följande garantiförklaring från ES Chimney System GmbH, Am Wall 113, 28195 Bremen (nedan "ES Chimney") gäller för köpare som har köpt varor eller varor från ES Chimney eller från en försäljningspartner (nedan "kund"). I enlighet med följande bestämmelser garanterar ES Chimney att de föremål och/eller varor (nedan kallade "produkten") som kunden beställt på vår webbplats (https://schornstein-bremen.de/) kommer att vara fria från material- eller tillverkningsfel som allvarligt kommer att påverka användningen av produkten. Den avgörande faktorn här är den senaste tekniken inom vetenskap och teknik vid den tidpunkt då produkten tillverkades.


Detta garantimeddelande gäller inte för produkter eller komponenter som uttryckligen är undantagna i detta garantibesked (se avsnitt V.).


Denna garanti gäller endast för den kund som köpt produkten direkt från ES Chimney eller från en återförsäljare. Om kunden säljer produkten vidare övergår garantin inte till den nya köparen, även om denne är en konsument (§ 13 BGB).


II Varaktighet, början och preskriptionstid för garantianspråk

ES Chimney garanterar att produkten kommer att vara fri från defekter i material eller utförande som väsentligt påverkar användningen av produkten under en period av 10 år (nedan kallad "Garantiperioden").


Garantiperioden kan förlängas med 15 år mot en avgift på 69,00 euro, det vill säga till hela perioden på maximalt 25 år. Om kunden önskar utökad garanti kommer tilläggsavgiften att avtalas mellan ES Chimney och kunden.


Garantitiden börjar den dag då köpeavtalet ingicks. Garantiperioden förlängs inte av tjänster som tillhandahålls av ES Chimney baserat på garantianspråk (t.ex. reparation eller utbyte av produkten). I dessa fall börjar inte garantitiden igen.


Anspråk som härrör från denna garanti preskriberas när garantitiden löper ut. Om en reklamation anmäls inom garantitiden i rätt form och tid (se avsnitt VII.), men kontrollen av garantiärendet ännu inte är avslutad, kommer preskriptionstiden för det anmälda garantiärendet att avbrytas. Preskriptionstidens upphävande upphör när ES Chimney har avvisat det anmälda garantiärendet eller tillhandahållit garantitjänsterna.


III. Rumslig omfattning

ES Chimney ger garantin om produkten levereras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdets territorium (dvs i länder i Europeiska unionen, Norge, Island och Liechtenstein). Denna garanti gäller inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


IV. Lagliga rättigheter

Kundens avtalsenliga eller lagliga rättigheter gentemot respektive säljare eller ES Chimney påverkas inte av denna garanti. Kunden kan hävda dessa vederlagsfria rättigheter oberoende av denna garantiförklaring. I synnerhet förblir kundens anspråk i händelse av kvalitets- eller titelfel (§ 434 BGB) opåverkade. Om produkten är defekt har kunden även de rättsliga anspråken från § 437 BGB (t.ex. efterföljande prestation, återkallelse, minskning eller skadeståndsersättning och återbetalning av bortkastade kostnader) mot säljaren under garantiperioden. Obligatoriska lagstadgade ansvarsbestämmelser och anspråk enligt produktansvarslagen och anspråk på grund av uppsåtligt eller grovt vårdslöst beteende av ES Chimney och dess ställföreträdare och juridiska ombud och anspråk på grund av kropps- eller hälsoskador förblir också opåverkade.


V. Behörighet och uteslutningar

Anspråk under denna garanti existerar endast om


 • produkten har installerats, underhållits och tagits i drift korrekt och professionellt,
 • produkten uppvisar inga skador eller tecken på slitage orsakade av användning, montering, användning eller underhåll som avviker från de erkända teknikreglerna och de specifikationer som gjorts av ES Chimney (enligt bruks- eller monteringsanvisningar),
 • produkten inte uppvisar några egenskaper som tyder på felaktiga reparationer eller andra felaktiga åtgärder,
 • endast tillbehör som godkänts av ES Chimney har installerats i produkten,
 • serienumret inte har tagits bort eller gjorts oigenkännligt,
 • kunden, när han hävdar garantin, bevisar genom att uppvisa motsvarande underhållshäfte att produkten har underhållits på ett korrekt och fackmannamässigt sätt inom de intervall som ska iakttas för detta enligt bruksanvisningen,
 • alla ändringar av produkten har utförts korrekt och professionellt,
 • Defekten på produkten beror inte på transportskador eller yttre påverkan (t.ex. slag eller skada orsakad av fall) och
 • defekten i produkten är inte ett normalt tecken på slitage (t.ex. defekta tätningar och slangar).
 • Det finns inga garantianspråk för

 • slitdelar (t.ex. isolering, tätningar och slangar),
 • Förbrukningsmaterial eller ömtåliga delar (t.ex. granulat, filter, batterier, glas eller speglar),
 • Skador orsakade av force majeure eller naturkatastrofer, särskilt blixtnedslag, brand, frost, el- eller vattenskador,
 • fristående skorstenar inklusive deras komponenter,
 • ventilationstorn,
 • Plastkomponenter (t.ex. rör),
 • Färger
 • rörliga delar (t.ex. klaffar, dörrar eller regulatorer) eller flexibla rör
 • Prov- eller utställningsprodukter samt produkter med markerade tidigare skador och
 • Följdskador
 • Kunden har dessutom inte rätt till garantitjänster om skadan på produkten beror på en olämplig driftsmiljö eller felaktig hantering. En olämplig driftsmiljö är framför allt förorening av omgivnings- och förbränningsluften med klorerade kolväten (t.ex. från rengörings- och avfettningsmedel som rengöringsmedel eller hårspray, lösningsmedel, thinner eller aerosolburkar). Felaktig hantering är i synnerhet eldning av behandlat eller otillräckligt kryddat ved, eldning av hushållsavfall eller spånskivor.


  VI. Garantitjänster

  Garantianspråken är begränsade till de garantitjänster som anges nedan. ES Chimney kommer, efter eget val och bekostnad, att korrigera eventuella defekter genom att reparera eller leverera nya eller renoverade delar.


  ES Chimney reparerar alltid den defekta produkten själv eller låter den repareras av ett specialistföretag. I händelse av garantianspråk kommer ES Chimney att täcka kostnaden för de ersättningsdelar som orsakade felet och arbetskostnaden.


  Om ES Chimney beslutar sig för att byta ut produkten kommer den defekta produkten att ersättas med en ny produkt av samma typ och kvalitet. Om produkten i fråga inte längre är tillverkad vid den tidpunkt då garantitjänsten lämnas kan ES Chimney leverera en jämförbar produkt om detta inte är orimligt för kunden.


  Om en reparation eller utbyte av produkten är omöjlig för ES Chimney eller inte är rimlig för kunden, kan ES Chimney återbetala köpeskillingen. I detta fall returnerar kunden den defekta produkten och får återbetalning av köpeskillingen. Om kunden redan har använt produkten, måste ett lämpligt belopp dras av från inköpspriset för användningstiden eller eventuell försämring av produkten (§ 346 BGB). Äganderätten till den defekta produkten övergår till ES Chimney vid betalning av återbetalningspriset.


  I händelse av garantianspråk kommer ES Chimney att förse kunden med dokument och information för fri returfrakt vid behov. Om kunden bestämmer sig för en annan form av retursändning står ES Chimney inte för kostnaderna för försändelsen.


  VII. Meddelande om garantiärenden (formulär och tidsfrist)

  Anspråk enligt garantin kan endast göras gällande genom skriftlig anmälan (i textform) till ES Chimney inom en undantagstid på två månader efter det att garantiärendet inträffat eller, vid fel som inte är omedelbart uppenbara, inom två månader efter det att garantiärendet inträffat. deras upptäckt.


  Garantifallet kan rapporteras per post till ovanstående adress eller via e-post till [info@schornstein-bremen.de]. Garantimeddelandet måste innehålla följande information:


 • i skrift,
 • Kundens namn och adress och
 • bevis på att och när kunden köpte produkten (t.ex. genom att skicka fakturan)
 • Efter mottagandet av garantimeddelandet kommer ES Chimney att kontakta kunden för att samordna ytterligare granskning av garantimeddelandet.


  VIII. Ogrundade garantiförfrågningar

  Om garantianspråk görs gällande och det visar sig när ES Chimney eller ansvarig kundtjänst inspekterar produkten att det inte fanns något fel eller garantianspråket inte föreligger av någon av de skäl som nämnts ovan, ska eventuella arbets-, transport- eller fraktkostnader debiteras. betalas av kundens ersättning Detta gäller inte om kunden bevisar att han under omständigheterna inte kunde erkänna att garantianspråket inte förelåg.


  IX. Övriga bestämmelser

  Denna garantiförklaring lyder under tysk lag. Om kunden har lagt beställningen som konsument och han vid tidpunkten för sin beställning har sin vanliga vistelseort i ett annat land, förblir tillämpningen av tvingande lagbestämmelser i detta land opåverkad av det lagval som gjorts.


  Den exklusiva platsen för jurisdiktion för alla tvister som uppstår från och i samband med denna garantiförklaring är den behöriga domstolen vid ES Chimney System GmbH:s registrerade kontor, förutsatt att varje part är en handlare eller en juridisk person enligt offentlig rätt eller inte har någon allmän plats jurisdiktion i Tyskland.  Chen Sun


  Status: Maj 2022